brown wooden cross during golden hour

In het jaar 1860 werd door de Friese Doopsgezinde Societeit een Commissie samengesteld die de opdracht kreeg een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om een doopsgezinde gemeente in Wolvega te stichten. Er woonden in die tijd ongeveer 30 belijdende leden alhier die toen waarschijnlijk in Heerenveen en Bovenknipe kerkten. Dit onderzoek had tot gevolg dat op 27 oktober 1861 de gemeente haar eerste dienst hield met als voorganger ds. Born in een pakhuis dat voor 70 gulden per jaar werd gehuurd. De eerste predikant ds. Ballot deed op 6 december 1863 zijn intrede. In maart 1875 werd besloten een eigen kerkgebouw te bouwen. Al op 19 september 1875 werd de nieuwe kerk ingewijd door de predikant ds. J. Hoekstra. In de kerk was op 27 oktober 1901 de inwijding van een pijporgel.

Vermeldenswaard is ook dat de gemeente in 1905 91 leden telde en er 92 personen deelnamen aan het catechisatieonderwijs. Aan dit onderwijs werd 12 uur per week besteed. In 1913 werd op een ledenbijeenkomst besloten dat voortaan ook zusters tot lid van de Kerkenraad konden worden gekozen. In 1932 kwam er een combinatie tot stand met de gemeente Heerenveen. Deze heeft tien jaar stand gehouden en werd in 1942 opgezegd. In 1957 kwam er een combinatie met de Gemeente Tjalleberd die tien jaar heeft geduurd. Daarna ging de Gemeente een combinatie aan met de gemeenten Meppel en Zwartsluis.